BAB TUJUH

PENUTUP

7. 1. Kesimpulan dan Dapatan Baru Kajian

Dari huraian secara luas terhadap karya-karya Izutsu berkaitan dengan bagaimana analisis semantik digunakan untuk memahami mesej al-Qur’an tentang hubungan Tuhan, manusia dan alam, saya mendapati beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Al-Qur’an adalah firman Tuhan yang disampaikan kepada manusia melalui Nabi Muhammad secara langsung

2. Al-Qur’an boleh difahami dari pelbagai pendekatan ilmiah, seperti sejarah, psikologi, sejarah, teologi, takwil dan lain-lain yang mempunyai keterbatasan masing-masing

3. Analisis semantik sebagai pendekatan utama untuk memahami al-Qur’an adalah satu cara untuk membolehkan kitab suci ini menyampaikan mesejnya tanpa dicampuri oleh subjektiviti pentafsir, meskipun tidak sepenuhnya boleh dihindari pendapat peribadi sama sekali

4. Meskipun demikian, semantik diharapkan memberikan pandangan objektif tentang apa yang ingin disampaikan Tuhan kepada Muhammad kerana ia berusaha untuk mengungkapkan makna yang ada dalam ayat bukan di luarnya.

5. Secara ideal, teks al-Qur’an harus difahami berdasarkan teks yang tertera dalam kitab suci, kerana dengan anggapan bahawa makna sebenar daripada teks adalah apa yang dikatakan oleh teks itu sendiri.

6. Analisis semantik Izutsu pada dasarnya mampu memahami mesej al-Qur’an kerana berdasarkan asumsi bahwa model pembacaan menghubungkan satu ayat dengan yang lain untuk mendapatkan mesej dari kitab suci juga dikenal dalam tradisi ulumul al-Qur’an, yang dikenal dengan munasabah. Manakala penggunaan puisi Arab kuno untuk memahami makna dasar sebuah kosa kata juga dilakukan oleh Ibn Abbas, seorang sahabat Nabi yang dikenali sebagai pakar tafsir.

7. Hubungan Tuhan, Manusia dan Alam di dalam al-Qur’an mengandaikan empat hubungan, iaitu ontologi, komunikatif, tuan-hamba dan etik. Implikasi dari semua hubungan ini adalah di satu manusia mempunyai kebebasan untuk melakukan sebuah perbuatan karena dalam sejarahnya penciptaan manusia secara ontologi melalui proses yang menegangkan, iaitu perdebatan Allah dan jin tentang penciptaan Adam, manakala pada sisi lain, kekuasaan mutlak Tuhan memposisikan Dia sebagai tuan yang mempunyai kekuasaan untuk memberi jalan pada manusia bagaimana mereka menemukan pedoman dan menjalaninya dalam kehidupan.

7. 2. Saranan untuk Penyelidikan Lanjut

Dari penjelasan Izutsu tentang kemungkinan pelbagai disiplin boleh memahami mesej al-Qur’an, adalah perlu untuk membaca semula kitab suci ini dengan didasarkan pada pelbagai pendekatan. Tidak sahaja, perkembangan zaman menuntut pembaca memahami teks al-Qur’an selari dengan maksud yang diturunkan empatbelas abad yang lalu, sekali gus juga mencocokkan dengan situasi kontemporeri yang ditandai dengan semakin rumitnya struktur sosial, ekonomi, dan politik.

Jadi, pendekatan semantik yang digunakan oleh Izutsu adalah salah satu cara bagaimana memahami mesej al-Qur’an dan selanjutnya kita memerlukan ilmu-ilmu sosial lain agar mesej itu boleh difahami sekarang dan sesuai dengan tempat ia difahami. Pendek kata, adalah perlu dilakukan kontekstualisasi.

Kerana tema yang diangkat oleh Izutsu berkaitan dengan hubungan Tuhan dan Manusia, namun saya mencuba untuk menyertaikan hubungan kedua-duanya dengan alam, maka disarankan untuk penyelidik selanjutnya berupaya untuk melakukan analisis semantik yang sama terhadap pengertian alam yang didapati dalam al-Qur’an. Dengan demikian, kita boleh memperoleh sebuah dapatan yang utuh tentang hubungan mereka dalam pengertian yang utuh.


BIBLIOGRAFI

Abelson, Raziel dan Kai Nielson. (1999) “History of Ethics” dalam Donald M. Borchert (ed.), Philosophy and Ethics (New York: MacMillan Library Reference USA.

Ahmad, Mohiuddin. (1977) “Was Muhammad Literate?”, Islam and The Modern Age: A Quarterly Journal, Vol. VIII, No. 2, May.

Ahmed, Akbar S (1992) Postmodernism and Islam: Predicament and Promise, London dan New York: Routledge.

Ahmed, Qaheeruddin. (1986) “Conservative and Liberal Understanding of the Qur’an”, Hamdard Islamicus, Vol IX, No. 4, Winter.

Ahsan, Zafar. (2004) “The Qur’an and Modern Theories of the Universe”, Journal of Islamic Culture, vol. LXXXII, no. 4, October.

Al-’Akk, Khālid ‘Abd al-Rahmān. (1994) Ushūl al-Tafsīr wa Qawā‘iduh: Buhūthun fī al-‘Ulūm al-Qur’āniyyah, Beirut: Dār al-Nafāis.

Al-Alūsī, (1978) Rūh al-Ma‘āni fi Tafsīr al-Qur’ān al-Azīm wa al-Sab‘u al-Mathānī, juz. 1, Beirut: Dar al-Fikri.

Al-Attas, Syed Naquib. (1995) Prolegomena to the Metaphysics of Islam: An Exposition of the Fundamental Elements of the Worldview of Islam, Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought and Civilization.

Adam, Julia. (1992) “Ethics and Morality” dalam Lawrence C Becker dan Charlotte B Backer (ed.), Encyclopedia of Ethics, New York dan London: Garland Publishing, Inc.

Anushiravani, Alireza dan Shahrokh Mohammad Baygi. (2005) “ A Study of the Speculations of Earlier Interpreters of the Surah al-Tin" Hamdard Islamicus, July-September, Vol. XXVIII, No. 3.

Arkoun, Mohammed. (2002) The Unthought in Contemporary Islamic Thought, London: Saqi Books and The Institute of Isma’ili Studies.

Arkoun, Mohammed. (1994) Rethinking Islam: Common Questions, Uncommon Questions, terj. Robert D Lee, Boulder, San Fransisco dan Oxford: Westview Press.

Ash, Mitchell G. (1995) Gestalt Psychology in German Culture, 1890-1967: Holism and the Quest for Objectivity, Cambridge: Cambridge University Press.

Al-Ashtiyani, Sayyid Jalal al-Din (et.al.) (1998) Consciousness and Reality: Studies in Memory of Toshihiko Izutsu, Tokyo: Iwanami Shotan.

Anis, Bushra. (1998) “The Emergence of Islam and the Status of Muslim Minority in Japan”, dalam Journal of Muslim Minority Affairs, vo. 18, No.2.

Anwar, M. Syafi’ie. (1997) “Pengantar” dalam Kuntowijojo, Identitas Politik Umat Islam, Bandung: Mizan.

Apel, Karl-Otto. (1980) Toward a Transformation of Philosophy, terj. Glyn Adey dan David Frisby, London: Routledge and Kegal Paul.

Armas, Adnin. (2005) Metodologi Bibel di dalam al-Qur’ ān: Sebuah Kajian Kritis, Jakarta: Gema Insani Press.

Azumi, Koya. (1974) “Japanese Society: A Sociological View” dalam Arthur E. Tiedemann, An Introduction to Japanese Civilization, New York dan London: Columbia University Press.

Baldinger, Kurt. (1980) Semantic Theory: Toward a Modern Semantic (Oxford: Blackwell Publishing.

Bellamy, James A. (2001) “Textual Criticism of the Koran”, Journal of the American Oriental Society, 121: 1.

Bleicher, Josef. (1980) Contemporary Hermeneutics:Hermeneutics as Method, Philosophy and Critique, London: Routledge & Kegan Paul.

Böwering, Gerhard. (1980) The Mystical Vision of Existence in Classical Islam: The Qur’anic Hermeneutics of the Sufi Sahl at-Tustari, Berlin and New York: Salter de Gruyter.

Bauman, Zygmund. (1978) Hermeneutical and Social Science: Approaches to Understanding, Great Britain: Hutchinson & Co.

Baljon, J.M.S. (1968) Modern Muslim Koran Interpretation (1880-1960), Leiden: E.J. Brill.

Bauman, Zygmunt. (1992) Hermeneutics and Social Sciences: Approaches to Understanding, Great Britain: Gregg Revivals.

Bellah, Robert N. (1965) “Japan’s Cultural Identity: Some Reflections on the work of Katsuji Tetsero” dalam the Journal of Asian Studies, Vol. 24 No. 4 (August).

Bellah, Robert N. (1969). Tokugawa Religion: The Values of Pre-Industrial Japan, New York: Free Press.

Baidan, Nashiruddin. (2005) Wawasan baru Ilmu Tafsir, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Browne, John. (2004) “Beyond Kyoto”, Foreign Affairs, July/August.

Brunner, J. S. J.J. Goodnow dan G. A. Austin. (1967) A Study of Thingking (New York: John Wiley & Sons, Inc.

Boulatta, Issa J. (2000) “Introduction” dalam Literary Structure of Religious Meaning in the Qur’an, Great Britain: Curzon Press.

Burman, Thomas. (2004) “Polemic, Philology, and Ambivalence: Reading the Qur’an in Latin Christendom dalam Journal of Islamic Studies, Vol. 15 No. 2., May.

Charlie, Geographical, April 2005/volume 77 no. 44.

Al-Chaudhary, Mohammad. (1995) “Orientalism on Variant Readings of the Qur’ān: The Case of Arthur Jeffery, di dalam The American Journal of Islamic Social Sciences, 12: 2.

Cohen, L. Jonatan. (1966) The Diversity of Meaning, London: Methuen & Co Ltd,

Caputo, John. D. (1987) Radical Hermeneutics: Repetition, Deconstruction, and the Hermeneutic Project, Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press.

El-Cheikh, Nadia Maria. (1998) “Surat al-Rum: A Study of the Exegetical Literature dalam Journal of the American Oriental Society, Jul-Sep, 118, 3.

Daniel, Norman. (2000) Islam and the West: The Making of an Image (Oxford: One Word.

Daud, Wan Mohammad Nor Wan. (1989) The Concept of Knowledge in Islam and Implications for Education in a Developing Contry, London dan New York: Mansel.

Denffer, Ahmad Von. (1983) ‘Ulum al-Qur’ān: An Introduction to the Sciences of the Qur’ān (Malaysia: The Islamic Foundation.

Al-Dhahabī, 1(976) Al-Tafsīr wa al-Mufassirūn, vol. 1, Beirut: Dār al-Fikr.

Al-Dhahabī, 1(976) Al-Tafsīr wa al-Mufassirūn, vol. 2, Beirut: Dār al-Fikr.

Dostal, Robert J. (2002) The Cambridge Companion to Gadamer, Cambridge: Cambridge University Press.

Einsenstadt, D. (1996) Japanese Civilization: A Comparative View (Chicago dan London: The University of Chicago Press.

Esenbel, Selçuk. (2004) “Japan’s Global Claim to Asia and the World of Islam: Transnational Nationalism and World Power, 1900–1945” I dalam The American Historical Review, October.

Al-Faruqi, Isma’il Ragi. (1962) “Towards a New Methodology for Qur’anic Exegesis”, Islamic Studies: Journal of the Central Institute of Islamic Research, vol. 1, March.

Al-Faruqi, Maysam J. (2005), “Umma: The Orientalists and the Qur’anic Concept of Identity, Journal of Islamic Studies, 16: 1.

Fazlur Rahman, Major Themes of the Qur’an (Minneapolis: Bibliotheca Islamica, 1980),

Feyerabend, Paul. (1975) Against Method: Outline of an Anarchistic Theory of Knowledge, London: Lowe & Brydone, Ltd.

Al-Firūzābādī, Abī Tāhir ibn Ya‘qub. (tt.) Tanwir al-Miqbās min Tafsīr Ibn ‘Abbās, Beirut: Dār al-Fikr.

Guenthner, Franz and Christian Rohrer. (1978) Studies in Formal Semantics: Intensionality, Temporality, Negation, Amsterdam: North-Holland Publishing Company.

Gadamer, Georg-Hans. (1977) Philosophical Hermeneutics, transl. and ed. by David E. Linge, Berkeley: University of California Press.

Gadamer, Hans-Georg. (1975) Truth and Method, translated by Garrett Barden and John Cumming, New York: The Seabury Press.

Gäthe, Helmut. (1976) The Qur’an and its Exegesis: Selected Texts with Classical and Modern Interpretation, terj. Alford T. Welch, London and Henley: Routledge & Kegan Paul.

Gelder, ‘Geert Jan Van. “Abd al-Qahir al-Jurjani” dalam Julie Scott Meisami dan Paul Starky, Encyclopedia of Arabic Literature,

Al-Ghazali, Muhammad. (1996)Berdialog dengan al-Qur’an, terj. Masykur Hakim dan Ubaidillah, Bandung: Mizan

Graham, William. (1980) “Qur’ānic Studies: Sources and Methods of Scriptural Interpretation” di dalam Journal of the American Oriental Society 100. 2.

Gwynne, Rosalind Ward. (2004). Logic, Rhetoric, and Legal Reasoning in the Qur’an: God’s Arguments, London dan New York: Routledge Curzon.

Habermas, Jürgen. (1968) Knowledge and Human Interest, Boston: Beacon Press.

Hamilton, Paul. (2002) Historicalism, London: Routledge.

Hanafi, Hassan. (1996) “Method of Thematic Interpretation of the Qur’ān” dalam Stefen Wild (ed.), The Qur’ ān as Text, Leiden, New York, Köln: E.J. Brill.

Harb, Ali. (1995) Kritik Nalar al-Qur’an, terj. M. Faisol Fatawi, Yogyakarta: LKiS.

Haleem, Muhammad Abdel. (1999) Understanding the Qur’an: Themes and Style (London dan New York: IB Tauris Publishers.

Heelan, Patrick A. (1985) “Perception as a Hermeneutical Act” di dalam Hermeneutics and Deconstruction, ed. Hugh J. Silverman dan Don Ihde (New York: State University of New York Press.

Hidehero, Sonoda (1988) “The Way of Approaching Japan”, dalam Sonoda Hidehero, Japanese Civilization in a Comparative View , Tokyo: International Research Center for Japanese Studies.

Hirsch, E. D. (1967) Validity in Interpretation, Yale University Press, New Haven.

Hirsch, E. D. (1976) The Aims of Interpretation, Chicago: The University of Chicago Press.

Horwich, Paul. (1998) Meaning, Oxford: Clarendon Press.

Huda, Qamarul. (2004) “Orientalism” dalam Richard C Martin (ed.), Encyclopedia of Islam and the Muslim World, New York: MacMillan Reference USA.


Iser, Wolfgang, (1978) The Act of Reading: A Theory of Aesthetic Response, Baltimore and London: The John Hopkins University Press.

Jansen, J. J. G. (1974) The Interpretation of the Koran in Moden Egypt, Leiden: E.J. Brill.

Izutsu, Toshiko. (1966) A Comparative Study of the Key Philosophical Concepts in Sufism and Taoism, Tokyo: Keio Institute of Cultural and Linguistic Studies.

Izutsu, Toshihiko. (1977) Toward A Philosophy of Zen Buddhism (Tehran: Imperian Iranian Academy of Philosophy.

Izutsu, Toshihiko. (1980) The Concepts of Belief in Islamic Theology: A Semantic Analysis of Iman and Islam, New York: Book for Libraries.

Izutsu, Toshihiko. (1981) The Theory of Beauty in the Classical Aesthetics, The Hague: M. Nijhoff.

Izutsu, Toshihiko. (1994) Creation and the Timeless Order of Things: Essays in Islamic Philosophy (Ashland, Oregon: White Cloud Press.

Izutsu, Toshihiko. (2002) God and Man in the Koran: Semantics of the Koranic Weltanschauung, Kualalumpur: Islamic Book Truth.

Jacobi, R. (1998) “Diwan” dalam Julie Scott Meisami dan Paul Starkey (ed.), Encyclopedia of Arabic Literature, vol. 1, London dan New York: Routledge.

Jasper, Karl. (1970) Philosophy, terj. E. B. Ashton, Chicago: The University of Chicago Press.

Al-Jazā’irī, (1995) Aisari al-Tafāsir: Li Kalāmi al-‘Alī al-Kabīr (Beirut dan Madīnah: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah dan Maktabah al-‘Ulūm al-Hikam,

Jeffery, Arthur. (1937) The Material for the History of the Text of the al-Qur’an: The Old Codices, Leiden: E.J. Brill.

Juhl, P. D. (1980) Interpretation: An Essay in the Philosophy of Literary Criticism (New Jersey: Princeton University Press.

Katsch, Abraham. (1980)Yudaism in Islam: Biblical and Talmudic Backgrounds of the Koran and its Commentaries, edisi ketiga, New York: Sepher-Hermon Press.

Kettler, David (et.al), (1984) Karl Mannheim: Key Sociologists, London and New York: Ellis Horwood Limited Publisher and Tavistock Publications.


al-Khalidi, Salah Abd al-Fattah. (1997) al-Tafsir al-Maudhu’i: Baina al-Nazariyyah wa al-Tatbiq, Ardan: Dar al-Nafais.

Khalīfah, Muhammad. (1983) The Sublime Qur’ān and Orientalism, London dan New York: Longman.

Khatoon, Jamil. (1963) The Place of God, Man and Universe in the Philosophic System of Iqbal, Karachi: Iqbal Academy Pakistan.

Khūlī, Amīn “Tafsīr”, dalam Ahmad al-Santawī, et.al (eds.), Dā’irah al-Ma’ārif al-Islāmiyyah, vol. 5 (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.)

Kopf, David. (1980) “Hermeneutics Versus History”, Journal of Asian Studies, 39, 3.

Koffka, Kurt. (1935) Principles of Gestalt Psychology, New York: A Harbinger Book.

Köhler, Wolfgang. (1970) Gestalt Psychology: An Introduction to New Concepts in Modern Psychology, New York: Liveright.

Lafont, Cristina (1999) The Linguistic Turn in Hermeneutic Philosophy, terj. José Medina, Cambridge: The MIT Press.

Lappin, Shalom. (1996) The Handbook of Contemporary Semantics Theory, Oxford: Blackwell Publsihing.

Linge, David. (1976) “Introduction” di dalam Georg-Hans Gadamer, Philosophical Hermeneutics, Berkeley: University of California Press.

Little, Donald P. (2000) “Three Arab Critiques of Orientalism” dalam A. L. Macfie (ed.), Orientalism: A Reader, Edinburg: Edinburg University Press.

Lyle, A. W. “Reader-Response Criticism” di dalam Chris Murray, Encyclopedia of Literary Critics and Criticism,

Machasin. (2003) “Kata Pengantar”, di dalam Toshihiko Izutsu, Relasi Tuhan dan Manusia: Pendekatan Semantik terhadap Al-Qur’an, terj. Agus Fachri Hussen (et.al), Yogyakarta: Tiara Wacana.

al-Mais, al-Syaykh Khalīl Muhyi al-Dīn (1988) “Pengantar” dalam al-Tabarī, Jāmi‘ al-Bayān fī Tafsīr al-Qur’ān, Beirut: Dar al-Fikr.

Manzur, Ibn. (tt.) Lisan al-Arab, Beirut: Dar Sadir.

Malik, Charles (ed.,). (1972) God and Man in Contemporary Islamic Thought, Beirut: American University Press.

Mannheim, Karl. (1936) Ideology and Utopia: an Introduction to the Sociology of Knowledge, terj. Louis Wirth dan Edward Shils, New York: A Harvest Book.

Margolis, Joseph. (1973) Knowledge and Existence, New York: Oxford University Press.

Marshall, David. (1999) God, Muhammad and the Unbelievers: A Qur’anic Studies, Great Britain: Curzon Press.

Martin, Richard C. (1982) “Understanding the Qur’an in Text and Context”, History of Religions 21:4 (May).

Mayo, Marlene J. (1974) “Late Tokugawa and Early Meiji Japan” dalam Arthur E. Tiedemann, An Introduction to Japanese Civilization, New York dan London: Columbia University Press.

Meftah, Jilani Ben Touhami. (2005) The Arab Modernist and the Qur’anic Text, Kuala Lumpur: University of Malaya Press.

Morris, Charles. (1938) Signs, Language and Behavior, New York: George Braziller.

Morris, Charles. (1955) Foundations of a Theory of sign, Chicago: University Of Chicago Press.

Moris, Zailan. (2002) Revelation, Intellectual Intuition and Reason in the Philosophy of Mulla Sadra: An Analysis of the al-Hikmah al-‘Arshiyyah, London dan New York: RoutledgeCurzon.

Mourison, Robert G. (2002) “ The Potrayal of Nature in a Medieval Qur’an Commentary”, Studia Islamica, G. P. Maisoneuve-Larose Paris.
Murata, Sachiko. (1992) The Tao of Islam: A Source on Gender Relationship in Islamic Thought, New York: State University of New York Press.

Murata, Sachiko and William C Chittick. (1994) The Vision of Islam, New York and London: IB Tauris.

Nakamura, Kojiro. “Foreword to this Edition” dalam Toshihiko Izutsu, Ethico-Religious Concepts in the Qur’an (Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 2004

Nasr, Seyyed Hussein (1968) Man and Nature: The Spiritual Crisis of Modern Man, London: A Mandala Book.

Navid, Kermani. (1996) “Revelation in Its Aesthetic Dimension: Some Notes about Apostles and Artists in Islamic and Christian Culture”, di dalam Stefan Wild (ed.) The Qur’an as Text, Leiden, New York, Köln: E.J. Brill.


Omar, Mohd. Nasir. (2003), Christian and Muslim Ethics: A Study of How to Attain Happiness as Reflected in the Works on Tahdhib al-Akhlaq by Yahya ibn ‘Adi (d. 974) and Miskawaih (d. 1030), Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Partin, Harry. (1970) “Semantics of the Qur’an: a Consideration of Izutsu’s Studies”, di dalam History of Religions, May, Vol. 9, No. 4

Qutb, Sayyid. (tt.) Pengantar Tafsir Ash-Shahīr bi Tafsīr al-Manār, juz 1, Beirut: Dār al-Ma‘rifah.

Rahman, Fazlur. (1979) Islam, edisi kedua (Chicago dan London: University of Chicago Press.

Rahman, Fazlur. (1982) Islam and Modernitiy: Transformation of an Intellectual Tradition, Chicago dan London: the University of Chicago Press,

Rahman, Yusuf. (1997) “Hermeneutics of al-Baydawi in His Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta’wil dalam Islamic Culture, No. 1, January.

Reader, Ian. (1988) “Ready Assimilation: Buddhism and Japanese Religion”, Japanese Civilization in a Comparative View, Tokyo: International Research Center for Japanese Studies.

Reza, Ali dan Shahrokh Mohammad Baygi, (2005) “A Study of the Speculations of Earlier Interpreters of the Surah al-Tin, dalam Hamdard Islamicus, vo..XXVIII, no. 3.

Ricoeur, Paul. (1990) Hermeneutics and the Human Sciences, ed. and terj. by John B. Thompson, Cambridge: Cambridge University Press.

Rippin, Andrew. (1984) “Al-Zuhri, Naskh al-Qur’an and the Problem of Early Tafsir TExts”, Bulletin of the SOAS, Vo. XLVII.

Rippin, Andrew. (1985) “The Exegetical Genre Asbab al-Nuzul: A Bibliographical and Terminological Survey”, Bulletin of the SOAS, Vo. XLVIII, Part 3.

Rippin, Andrew. (1987) ‘Tafsīr’ dalam Encyclopedia of Religion, Mircea Eliade (ed.), New York: MacMillan Publishing Company.

Rippin, Andrew. (1992) “Reading the Qur’an with Richard Bell”, di dalam Journal of the American Oriental Society 112.v4.

Robinson, Neal. (1991) Christ in Islam and Christianity: The Representation of Jesus in the Qur’an and the Classical Muslim Commentaries (London: MacMillan Press, Ltd.

Rippin, Andrew. (1993) Muslims: Their Religious Beliefs and Practices (London dan New York: Routledge.

Rodi, Frifthjof. (1985) “Hermeneutics and the Meaning of Life: A Critique of Gadamer’s Interpretation of Dilthey”, di dalam Hermeneutics and Deconstruction, ed. Hugh J. Silverman dan Don Ihde (New York: State University of New York Press.

Russell, Bertrand. (1966) “Language as Expression” dalam An Inquiry into Meaning and Truth, London: George Allen and Unwin Ltd.

Said, Edward. (1981) Covering Islam: How the Media and the Experts Determine How We See the Rest of World, New York: Pantheon book.

Said, Edward. (1995) Orientalism: Western Conceptions of the Orient, England: Penguin Books.

Sams al-Din, Ibrahim (ed.) (1997) Mu’jam Mufradat al-Alfaz al-Qur’an, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Schrag, Calvin O. (1992) “Traces of Meaning and Reference: Phenomenological and Hermeneutical Explorations” dalam Maxim Stamenov, Current Advances in Semantic Theory, Amsterdam: John Benjamin Publishing Company,

Al-Sha‘rawī. (tt.) al-Muntakhab min Tafsīr al-Qur’ān, vol. 1 (Beirut: Mansyūrat Dār al-Nasr.

Scherr, Barry P. (1999) “Structuralism” dalam Chrish Murray (ed.), Encyclopedia of Literary Critics and Criticism, vol. 2, London dan Chicago: Fitzroy Deaborn Publishers.

Shinya, Makino. (1998) “Preface”, Consciousness and Reality: Studies in Memory of Toshihiko Izutsu, Tokyo: Iwanami Shotan.

Silverman, J. Hugh. (1985) Hermeneutics and Deconstruction, Albany, NY: State University of New York Press.

Smith, Wilfred Cantwell. (1991) “A Note on the Qur’an from a Comparative Persective”, di dalam Islamic Studies Presented to Charles J. Adams, Wael B. Hallaq dan Donald P. Little (eds.),Leiden: E.J. Brill.

Solagberu, al-Imām ‘Abd al-Razzāq M.B. (2003) “An Examination of Moden Trend in the Science of Tafsīr” dalam Hamdard islamicus, vol. XXVI, no.1., January-March.

Stamenov, Maxim. (1992) Current Advances in Semantic Theory, Amsterdam: John Benjamin Publishing Company.

Al-Suyūtī. (tt.) Al-Itqān fī ‘Ulūm al-Qur’ān, juz 1, Beirut: Dār al- Fikr.

Suzuki, D.T. (1961) Essays in Zen Buddhism: First Series, New York: Grove Press, Inc.

Suzuki, D. T. (1988) Zen and Japanese Culture, Vermont dan Tokyo: Charles E. Tuttle Company, Inc.

al-Tabarī, (1987) The Commentary on The Qur’ān by Abū Ja‘far Muhammad b Jarīr al-Tabarī, vol. I (Oxford: Oxford University Press dan Hakim Investment Holdings Limited.

Al-Tabarī, (1997) Jāmi‘ al-Bayān fī ta’wīl al-Qur’ān, jilid 1, cet. kedua (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Tanaka, Stefan. (1994) “Imaging History: Inscribing Belief in the Nation”, dalam The Journal of Asian Studies 53, no. 1, February.

Tarsky, Alfred. (1969) Logic, Semantics, Metamathematics: Papers from 1923 to 1938, terj. J. H. Woodger, Oxford: The Clarendon Press.

Thomas E. “Polemic, Philology, and Ambivalence: Reading the Qur’ān in Latin Christendom” dalam Journal of Islamic Studies, vol. 15 Number 2, (May 2005),

Thompson John B di dalam pengantarnya untuk Hermeneutics and The Human Sciencesnya Paul Ricoeur (New York: Cambridge University Press and Editions de la Maison des Sciences de’l Homme, 1982),

Tsugitaka, Sato. (2004) “Introduction”, Acta Asiatica, no. 86, February.

Uehiro, Eiji. (1988) Practical Ethics for Our Time, Singapore: Charles E. Tuttle Publishing.

Ullman, Stephen. (1972) Semantics: An Introduction to the Science of Meaning, Oxford: Basil Blackwell.

Varley, Paul. (2000) Japanese Culture, Honolulu: University fo Hawai’i Press.

Versteegh, C. H. M (1993) Arabic Grammar and Qur’anic Exegesis in Early Islam, Leiden, New York, Köhl: E. J. Brill,

Waldman, Marilyn Robinson (1968) “The Development of the Concept of Kufr in the Qur’an”, Journal of the American Oriental Society, 88: 3, July-September.

Wansbrough, John. (1977) Qur’anic Studies: Sources and Methods of Scriptural Interpretation (Oxford: Oxford University Press.

Warnke, Georgia. (1987) Gadamer: Hermeneutics, Tradition and Reason, Stanford, California: Stanford University Press.

Watt dan Bell, Introduction to the Qur’ān (London dan New York: Edinburg University Press, 1977,

Watt, Montgomerry. Islamic Revelation in The Modern World (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1969)

Weinreich, Uriel. (1980) On Semantics, Pennsylvania: University of Pennsylvania Press.

Weisheimer, Joel. (1985) Gadamer's Hermeneutics: A Reading of Truth and Method. New Haven and London: Yale University Press.

Weisheimer, Joel (1991) Philosophical Hermeneutics and Literary Theory, New Haven: Yale University Press.

Weisheimer, Joel. (1991) Philosophical Hermeneutics and Literary Theory, New Haven & London: Yale University Press.

William C. Chittick dalam pengantar buku Toshihiko Izutsu, Creation and the Timeless Order of Things: Essays in Islamic Mystical Philosophy (Ashland: White Cloud Press, 1994

Wallraff, Charles F. (1970) Karl Jaspers: An Introduction to His Philosophy, Princeton: Princeton University Press.

Welch, Alford T. (2000) “Formulaic Features of the Punishment-Stories” di dalam Issa J. Boulatta, Literary Structures of Religion Meaning in the Qur’an, Great Britain: Curzon Press.

Yashuhi, Shinmen.(1993) “Research in Japan on Islamic Central Asian History: 1984-1991, dalam Asia Research Trends, no. 3.

Al-Zarkashī. (1976) al-Burhān fī ‘Ulūm al-Qur’ān, vol. 1, Beirut: Dār al-Fikr.

Zayd, Nasr Abu. (2003) Tekstualitas al-Qur’ān: Kritik terhadap Ulumul Qur’an, terj. Khairan Nahdiyyin, cet. 3, Yogyakarta: LKiS.

Al-Zarqānī, (1988) Manāhil al-Urfān fi ‘Ulūm al-Qur’ān, vol. 1, Beirut: Dār al-Fikr.

Comments

Popular posts from this blog

Distansiasi dan Apropriasi

Kisah Buku [1]

Alat Belajar