Transliterasi

TRANSLITERASI*

Panduan merumikan perkataan, frasa, dan nama-nama khas dalam bahasa Arab yang dijelaskan di sini adalah berasaskan kaedah transliterasi yang digunakan peringkat antara bangsa dan selaras dengan kaedah yang terdapat dalam Pedoman Transliterasi Huruf Arab ke Huruf Rumi terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Senarai Istilah Agama dan Daftar Istilah MBIM juga boleh dijadikan rujukan semasa merumikan perkataan dan sebagainya.

ABJAD ARAB

Abjad Arab dan sebutannya hendak ditransliterasikan mengikut panduan yang berikut:

Abjad Sebutan Arab Transliterasi Rumi

ا (alif) a
ب (bā) b
ت (tā) t
ث (thā) th
.ج (jīm) j
ح (hā) h
خ (khā) kh
د (dāl) d
ذ (dhāl) dh
ر (rā) r
ز (zāy) z
س (sīn) s
.ش (shīn) sh
.
ص (sad) s
.ص (dād) d
.ط (tā) t
ظ (zā) z
ع (‘ayn) ‘
غ (ghyn) gh
ف (fā’) f
ق (qāf) q
ك (kāf) k
ل (lām) l
م (mīm) m
ن (nūn) n
و (wāw) w
ه (hā) h
ء (hamzah) ,
ي (yā) y
ة (tā marbutah) h (ketika dimatikan bunyinya)
- t (ketika perlu dihidupkan bunyinya)
KONSONAN
Semua huruf konsonan Arab ditransliterasikan berserta dengan bunyi barisnya. Bunyi huruf akhir dimatikan

Tanpa ‘al’ Berserta ‘al’
ا اسم ism الاسم al-ism
ب ابل ibil الابل al-ibil
.
.ت تمر tamar التمر al-tamar
ظ ظهرٌ zuhr الظهر al-zuhr
ي يوم yaum اليوم al-yaum

VOKAL PANJANG

Semua vokal panjang atau madd (di atas, di bawah, dan di hadapan) ditandai degnan ā, ī, ū.

Di atas di bawah di hadapan

ادم Ādam ايلاء īla’ اولى ūlā
.
-صفا safa قيل qīla سورة sūrah, sūrat

BARIS DUA

Beberapa perkataan Arab yang perlu dinyatakan bunyi baris dua (tanwin) pada setiap masa hendaklah ditransliterasikan sepenuhnya tanpa dimatikan bunyi akhir.
.
.
.رَاضى radin معنى ma’nan
قَاضى qadin رضى ridan

Jika sesuatu frasa daripada al-Qur’an perlu dinyatakan bunyi baris huruf yagn akhir untuk tujuan penegasan makna, frasa itu boleh ditransliterasikan seperti berikut:

امة وسطا ummatan wasatan
قولا شديد qawlan sadīdan
قول معروف qawlun ma‘rūfun
لهو ولعب lahwun wa la‘ibun

TASHDID/SHADDAH
Huruf Arab yang bertashdid hendaklah ditransliterasikan dengan huruf rumi dan dinyatakan vokal sebelumnya

بواب bawwāb
غي ghayy
حي hayy

NAMA ARAB

Nama Arab, panggilan nama Arab, dan nama kitab Arab hendak dieja berdasarkan kaedah yang dijelaskan di atas. Huruf pertama bagi nama khas dicetka degnan huruf Besar. Lihat di bawah.
.
ابو بكر الصديق Abu Bakar al-Siddiq
عمر بن العزيز ‘Umar ibn+ ‘Abd al-‘Aziz
ابن رشد Ibn* Rushd
.الامام الشافعى al-Imam al-Shafi’iyy
قاموس المحيط Qamus al-Muhit

Tiap-tiap perkataan dalam frasa nama ditransliterasikan suatu per satu menurut kaedah yang dijelaskan di atas

الفتوحات الكبرى al-Futūhāt al-Kubrā
.ام القرأن umm al-Qur’ān
.صدقة جاربة sadaqah jāriyah
- sadaqah jariyat


FRASA KATA KERJA
Huruf akhir bagi kata kerja hendaklah dihidupkan bunyinya setiap masa

من وجد man jadda wajada
.من مات فات man māta fāta
اللهم صل على محمد Allāhumma salli ‘alā Muhammad

FRASA KEKAL BUNYI ASAL
Terdapat beberapa perkataan dan frasa dalam bahasa Arab yang lazim digunakan dan perlu dikekalkan bunyi setiap hurufnya.

تكبيرة الاحرام Takbīratu’l-ihrām
السلام عليكم as-salāmu‘alakum
وعليكم السلام wa‘alaikum’s-salām

FRASA YANG MENGANDUNGI LAFAZ
Lafaz الله yang ditransliterasikan mengikut kaedah yang biasa iaitu ‘Allah’. Jika lafaz ini didahului oleh sesuatu kata gabungan, kata kerja atau kata sendi, huruf ‘L’ yang kedua adalah huruf besar, sementara perkataan lain dalam frasa itu dieja mengikuti kaedah di atas.

ذكرالله dhikrulLāh
ما شاء الله ma shā’alLah
استغفرالله astaghfirulLāh
رسول الله RasūlulLah/rasululLāh
وباالله التوفيق wabilLāhittawfīq
الله اعلم walLāhu a‘lam­

* Mengikut Gaya Dewan: Sebuah Panduan Kerja Penerbitan (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1990)
+ بن asalnya ابن . Oleh itu kata ini hendaklah ditransliterasikan ‘ibn’ dan dicetak huruf kecil kerana fungsinya seperti ‘bin’
* ‘Ibn’ dieja dengan huruf besar kerana fungsinya sebagai kata nama khas

Comments

Popular posts from this blog

Distansiasi dan Apropriasi

Kisah Buku [1]

Alat Belajar